NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima s područja općine Neum u akademskoj 2018./2019. godini

Temeljem članka  39. i 111. Statuta općine Neum („Narodni list-službeno glasilo općine Neum“,broj : 3/08 i 5/09), i članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija studentima sa područja općine Neum,broj 01-02-1481/10 od 15.11.2010. godine Načelnik općine Neum raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima s područja općine Neum

 

I

 Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja općine Neum koji imaju status redovitog studenta.

 

II

Studentima u akademskoj 2018/19 godini ,prema bodovnoj listi  dodijeliti će se stipendije u deset (10) jednakih mjesečnih rata

III

Pravo na sudjelovanje na natječaju za stipendiju ima državljanin Bosne i Hercegovine koji ima status redovitog studenta pod slijedećim uvjetima:

 • da ima prebivalište na području općine Neum,
 • da su redoviti studenti državnih sveučilišta,
 • da nisu,osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu studija,
 • da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit.

 

IV

Lista prioriteta, za kandidata koji ispunjava  uvjete iz točke III. Natječaja, utvrđuje se na temelju  :

 1. otežanih uvjeta života i drugih okolnosti
 • student bez oba roditelja
 • student bez jednog roditelja,
 • student čiji je roditelj invalid domovinskog rata 90% i više
 • student čiji je roditelj branitelj domovinskog rata
 • student invalid
 1. b) deficitarnih zanimanja
 2. c) na temelju rezultata u učenju
 • za studente prve godine prosjek ocjena iz srednje škole
 • za studente II i dalje prosječna ocjena položenih ispita sa prethodne godine studija .

 

V

Sukladno Odluci o visini iznosa mjesečne stipendije ,broju korisnika stipendija i deficitarnim studijskim skupinama za 2018/19 akademsku godinu dodijeliti će se ukupno 46 stipendija i to

8 stipendija studentima prve godine studija i

38 stipendija studentima ostalih godina studija, u mjesečnom iznosu od 150,00 KM

Deficitarne studijske skupine utvrđene navedenom Odlukom su: studij matematike,fizike, arhitekture, medicine i građevine.                          .

 

VI

Uz prijavu  za dodjelu stipendija treba priložiti slijedeće dokumente:

–      CIPS-ovu potvrdu o mjestu prebivališta koja ne može biti starija od šest (6) mjeseci,

 • Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu redovitog studija u 2018/2019 akademskoj godini sa podatkom koje se stručno zvanje –naziv stječe završetkom studija
 • Uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena iz prethodne godine  studija  

i podatkom da li student ponavlja godinu 

 • Ovjeren prijepis svjedodžbi o završenim razredima i svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole (za studente koji su upisali prvu (I.) godinu studija
 • Ovjerena izjava da ne prima stipendiju ili sličnu potporu po nekoj drugoj osnovi.
 • Dokaz mjerodavnog tijela da je student invalid preko 60 % ili do 60 %.

 

b ) Za studente koji imaju činjenično stanje u vezi s roditeljima

 • Izvod iz matične knjige umrlih za roditelja
 • Dokaz mjerodavnog tijela za roditelja studenta kojim se dokazuje učešće u Domovinskog rata
 • Dokaz mjerodavnog tijela o priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida preko 90% za roditelja studenta

 

VII

O dodjeljivanju stipendija zaključuje se Ugovor o stipendiju kojim se pobliže uređuju međusobna prava i obveze davatelja i korisnika stipendija.

Ugovor o stipendiraju zaključuje načelnik općine i student.

 

VIII

Natječaj ostaje otvoren  21(dvadeset i jedan) dan od dana objavljivanja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave sa dokumentima slati na adresu:

OPĆINA NEUM

Sa naznakom „Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima“

Ulica Kralja Tomislava  bb,

88390 Neum

Ili Izravno predati na protokol općine Neum.

 

Neum,20.11.2018. godine

NAČELNIK OPĆINE
Dr. med. Živko Matuško