+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvodenje radova na Spomen obilježju Neum – VII. faza

U provedenom Otvorenom postupku javne nabave za za izvođenje radova na Spomen obiljezju Neum-VTI. faza,
tender broj: 02-02-1784/21, od ukupno dvije zaprimljene ponude, za najpovoljnijeg ponuditelja izabran je dobavljac “BOGDANOVIĆ” d.o.o. NEUM, koji je ocijenjen kao jedini kvalificirani ponuditelj sa vodećom ponudom na konačnoj rang listi i odabran prema kriteriju ,,ekonomski najpovoljnija ponuda” sa ukupnom cijenom u iznosu od 92.679,00 KM bez PDV-a,
odnosno 108.434,43 KM sa PDV-om, te ponuđenim rokom izvedbe radova od 44 dana i jamstvenim rokom od 61 mjesec.

Kompletnu Odluku možete pogledati u dokumentu ispod.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na Spomen obilježju Neum - VII. faza

Skip to content