+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Općinski načelnik
Dragan Jurković načelnik općine Neum

Dragan Jurković

Dragan Jurković, rođen 16.07.1980 godine u Čapljini. Osnovnu školu pohađao u Cerovici i Hutovu. Srednju školu pohađao u Čapljini i Mostaru. Diplomirao na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Od 2008. godine zaposlen na Agronomskom i prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, kao stručni suradnik a potom kao viši asistent iz oblasti poljoprivredne tehnike i tehnologije.

Oženjen otac dvoje djece.

Dragan Jurković načelnik općine Neum

Nadležnosti Načelnika:

^

predstavlja i zastupa Općinu

^

osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Općinskoga vijeća i odgovoran je za njihovo provođenje

^

podnosi prijedlog proračuna Općine Općinskome vijeću

^

odgovoran je za izvršavanje proračuna Općine

^

obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i javnih poduzeća kojim je osnivač Općina, te im daje upute za rad

^

donosi akte iz svoje nadležnosti

^

predlaže odluke i druge akte Općinskome vijeću

^

osigurava izradu i Općinskome vijeću podnosi na usvajanje ekonomske planove, razvojne planove, investicijske programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente što se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta

^

sklapa ugovore i druge pravne poslove sukladno zakonu, statutu i odluci Općinskoga vijeća

^

obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima

^

provodi politiku Općine sukladno odlukama Općinskoga vijeća

^

izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Općini

^

utvrđuje ustrojstvo službe za upravu i drugih službi Općine

^

donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi Općine

^

realizira suradnju Općine s drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama sukladno odlukama i zaključcima Općinskoga vijeća

^

podnosi izvješće Općinskome vijeću o ostvarivanju politike Općine i svojim aktivnostima

^

odlučuje o pitanjima iz radnoga odnosa zaposlenika sukladno zakonu

^

brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz nadležnosti općinskih službi i poduzima mjere za osiguravanje njihova učinkovitijeg rada

^

brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada

Telefon

+387 36 880 214

email

nacelnik@neum.ba

adresa

Kralja Tomislava 1
88390 Neum

Skip to content