+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

-

Pomoćnik načelnika

email

Telefon

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo , u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

^

organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara

^

priprema program razvoja i plan zaštite spašavanja od prirodnih i drugih nesreća

^

obavlja stručne poslova za Općinski stožer civilne zaštite

^

obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja

^

obavlja stručne poslove organiziranja i rada Operativnog centra civilne zaštite i vođenje propisanih evidencija u istom

^

poduzima odgovarajuće mjere aktivnosti na organizaciji, pripremi i provođenju zaštite od požara

^

utvrđiva procjene ugroženosti od požara u sklopu Procjene ugroženosti općine od prirodnih i drugih nesreća

^

sudjeluje u izradi plana zaštite od požara i osigurava njegovu realizaciju uz sudjelovanje službi za upravu Općine

Sve dokumente Službe za g civilnu zaštitu i vatrogastvo možete elektronski popuniti i preuzeti na platformi eDokumenti

Skip to content