+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Javni oglas za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva Neum

Na temelju članka 2.12. stavak 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik BiH, broj: 23/01, 7/02, 20/02, 25/02, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 37/08 , 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja imenovanju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 29/18 i 36/19), Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva Neum, broj: 01-02-329/24 od 31.01.2024. godine i članka 24. Statuta Općine Neum („Narodni list“- službeno glasilo Općine Neum, broj 3/08, 5/09 i 1/22), Općinsko vijeće Neum raspisuje

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA NEUM

I Raspisuje se javni oglas za imenovanje 1 (jednog) člana Općinskog izbornog povjerenstva Neum.
II Član Općinskog izbornog povjerenstva imenuje se na rok od sedam godina, a mandat teče od dana davanja suglasnosti Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine na imenovanje.
III Za člana Općinskog izbornog povjerenstva može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće opće i posebne uvjete:

Opći uvjeti:

– da ima pravo glasa
– da posjeduje odgovarajuću stručnost i iskustvo u provedbi izbora.

Posebni uvjeti:

a) da ima prebivalište u općini Neum
b) da ima završen fakultet, VII/1 stupanj stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sustava studiranja sa najmanje 180 ECTS i
c) da posjeduje iskustvo u provedbi izbora

Pod iskustvom u provedbi izbora podrazumijeva se:

– članstvo u izbornom povjerenstvu
– članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH

Izuzetno od odredbe posebnog uvjeta pod a), član izbornog povjerenstva može biti osoba s prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata s prebivalištem u općini za koju se imenuje izborno povjerenstvo, koji ispunjavaju uvjete tražene javnim oglasom.
Izuzetno od odredbi članka posebnog uvjeta pod c), član izbornog povjerenstva može biti osoba koja ima VII/1 stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS.
Izuzetno od odredbi članka posebnog uvjeta pod b), član izbornog povjerenstva može biti osoba koja ima završenu višu školu, odnosno VI stupanj stručne spreme ukoliko je potrebno ispoštovati odredbe članka 2.14 stavak ( 1 ) Izbornog zakona BiH.
Sastav Općinskog izbornog povjerenstva treba biti multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u Općini, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva. U sastavu općinskog izbornog povjerenstva nastojat će se osigurati zastupljenost spolova u skladu s pozitivnim propisima.

IV. NESPOJIVOST S POZICIJOM ČLANA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

U skladu sa člankom 2.2. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine za člana Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti imenovana osoba:
– koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7, i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
– koja je član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, glavni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
– koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12 stavak ( 4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
– koja je izborni kandidat za bilo koju razinu vlasti;
– kojoj je u posljednje četiri godine izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa, za koju je osobno odgovorna, računajući od dana pravomoćnosti odluke;
Član Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji sudjeluje na izborima, niti osoba koja je pravomoćnom sudskom odlukom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i dulje sukladno čl. 2.12 stavak 7. Izbornog zakona BiH.

V. POTREBNA DOKUMENTACIJA

– prijava na javni oglas
– kratki životopis sa adresom i kontakt telefonom
– potvrdu o prebivalištu na području općine,
– preslik diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu odnosno višoj školi,
– dokaz da kandidat posjeduje iskustvo o provedbi izbora,
– vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz članka 2.3. Izbornog zakona (obrazac izjave se može preuzeti s web stranice općine Neum ili na porti općine)
– vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata s posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini.
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.
S kandidatima koji ispunjavaju uvjete Javnog oglasa, obavit će se intervju.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja javnog oglasa.
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA NEUM
88390 NEUM
Ulica Kralja Tomislava 1
Uz naznaku „ Prijava na javni oglas za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Neum“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKO VIJEĆE NEUM

Neum, 31.01.2024. godine PREDSJEDNICA O.V. NEUM
dr.sc. Daniela Matić

 

obrazac-izjave-OIP

Skip to content