+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA- V. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Na temelju članka 18. i članka 47. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09), na prijedlog Načelnika općine Neum, sazivam redovnu V. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 19. kolovoza 2021.godine (četvrtak) u „Grand hotel Neum“ u Neumu sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D

1. Izvod iz Zapisnika s IV. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
2. Informacija o poslovanju Udruga za 2020. godinu:
a) Crveni križ Neum
b) Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO Podružnica Neum
c) HVK Jadran Neum
d) HNK Neum
e) Ronilački klub „Neum“
f) Udruga lovnog streljaštva „Radež“
g) Udruga pčelara „Kadulja“
h) KUD „Lindžo“ Neum
i) KUD „Hutovo“
j) KAN (Klub animatora Neretva)
k) Udruga „TON“ Neum
l) Plesni studio „Paganini“
m) DVD „Neum“
– Izvješće o poslovanju Udruga Odbora za gospodarstvo i razvoj Općinskog vijeća Neum
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna općine za 2021. godinu
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova upravnog vijeća i nadzornog odbora JU Sportski centar Neum
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za utvrđivanje visine naknade za dodjelu građevnog zemljišta na korištenje i naknade za uređenje građevnog zemljišta
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Neum
7. Prijedlog Odluke o nedodjeljivanju javnih priznanja
8. Dopuna prijedloga rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Kardinala Stepinca Neum
9. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNICA O.V. NEUM
dr. sc. Daniela Matić

Skip to content