+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA: II. REDOVNA SJEDNICA OV NEUM

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-02-274/21
Neum, 05.02.2021. godine

Na temelju članka 18. i članka 47. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09), na prijedlog Načelnika općine Neum, sazivam redovnu II. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 09. veljače 2021. godine (utorak) u „Grand hotel Neum“ u Neumu sa početkom u 09.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Izvod iz Zapisnika s I. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
  2. Prijedlog Odluke o javnom prijenosu sjednica O.V. Neum
  3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na korištenje grba Općine Neum u pečatu Dječjeg vrtića Neum
  4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Neum
  5. Prijedlog Odluke na davanje suglasnosti za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Neum
  6. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova upravnog vijeća Doma zdravlja Neum
  7. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje članova upravnih vijeća/nadzornih odbora kojima je općina Neum osnivač
  8. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Neum za period 01.01.2018 – 31.12.2018. godine
  9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Neum za period 01.01.2019.-31.12.2019. godine
  10. Prijedlog Odluke o usvajanja Proračuna za 2021. godinu
  11. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2021. godinu
  12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane naknade za opremu novorođenog djeteta za 2021. godinu
  13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1m2 korisne stambene površine za 2021. godinu
  14. Prijedlog Odluke o izdavanju rješenja za rad i rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta
  15. Prijedlog Nacrta Odluke o usvajanju Općinskog plana upravljanja otpadom za razdoblje 2021. godine do 2025. godine
  16. Prijedlog Odluke o usvajanju programa tekućeg održavanja javnih dobara u gradu Neumu za 2021. godinu
  17. Prijedlog Odluke o suglasnosti Općinskom javnom pravobranitelju općine Stolac
  18. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje Međudržavnog kanalizacijskog sustava Komarna-Neum-Mljetski kanal
  19. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage urbanističkog projekta Jazine
  20. Prijedlog Odluke o pristupanju Izmjenama i dopunama Regulacijskog plana „Jazine-Kamenice“
  21. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom
  22. Prijedlog Zaključka o oglašavanju Općinskog vijeća nenadležnim za postupanje
  23. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNICA O.V. NEUM:
dr.sc. Daniela Matić

Skip to content