+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA: III. REDOVNA SJEDNICA OV NEUM

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednica
Broj: 01-02-1001/21
Neum, 14.04.2021. godine

Na temelju članka 18. i članka 47. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09), na prijedlog Načelnika općine Neum, sazivam redovnu III. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 22. travnja 2021. godine (četvrtak) u „Grand hotel Neum“ u Neumu s početkom u 09.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Izvod iz Zapisnika s II. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
  2. Izvješća o radu za 2020. godinu javnih ustanova i javnih poduzeća kojima je općina Neum osnivač:
   a) Osnovna škola Kardinala Stepinca Neum
   b) Srednja škola Neum
   c) Dječji vrtić „Neum“
   d) Dom zdravlja Neum
   e) Gradska ljekarna Neum
   f) Komunalno d.o.o. Neum
   g) Mareco d.o.o. Neum
   h) Razvojna agencija Nera d.o.o. Neum
   i) Služba za zapošljavanje HNŽ- podružnica biro rada Neum
  3. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobranitelja za 2020. godinu
  4. Program rada Načelnika i općinskih službi za upravu općine Neum za 2021. godinu
  5. Program rada Općinskog vijeća Neum za 2021. godinu
  6. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Neum
  7. Prijedlog Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika- vijećnika u Općinskom vijeću Neum
  8. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Neum za period od 01.01.-31.12.2020. godine
  9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za biljnu proizvodnju u Općini Neum za 2021. godinu
  10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za potporu zdravstvene zaštite animalne proizvodnje na području općine Neum za 2021. godinu
  11. Prijedlog Nacrta Odluke o gospodarenju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Neum za period od 2021. godine do 2026. godine
  12. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja otpadom na području općine Neum za razdoblje od 2021. godine do 2025. godine
  13. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna dijela Regulacijskog plana Centar I u Neumu
  14. Prijedlog Odluke o odobrenju eksploatacijskog polja ukrasnog kamena „Crnoglav“
  15. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Zoning plana za eksploatacijsko polje ukrasnog kamena „Crnoglav“
  16. Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja pod nazivom „Neumsko ljeto“
  17. Prijedlog Odluke o poništenju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća/nadzornih odbora ustanova i poduzeća kojima je općina Neum osnivač
  18. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija i standarda za imenovanja na pozicije u regulirana tijela općine Neum
  19. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća/nadzornih odbora ustanova i poduzeća kojima je općina Neum osnivač
  20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o zakupu između općine Neum i AMSuBiH- Auto moto savez u BiH
  21. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o zakupu između općine Neum i Neretvanac d.o.o. Neum
  22. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno korištenje gradskog građevinskog zemljišta firmi „Judik“ d.o.o. Neum
  23. Razmatranje Odluke O.V. Neum o davanju koncesije za korištenje javnih gradskih parkirališta u gradu Neumu u gospodarske svrhe broj 01-02-1727/18 od 28.11.2018. godine
  24. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNICA O.V. NEUM:
dr.sc. Daniela Matić

NAPOMENA:

Sjednicu OV Neum možete pratiti uživo na službenom youtube kanalu Općine Neum!

Skip to content