+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba

Javna rasprava po Nacrtu odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom na području općine Neum za razdoblje od 2021. do 2025.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko–neretvanska županija/kanton OPĆINA NEUM N A Č E L N I K Broj: 02-02-326/21 Neum, 10.2.2021. godine J A V N I   P O Z I V za javnu raspravu o Nacrtu Plana upravljanja otpadom općine Neum za razdoblje od...
Skip to content